شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
خواب هاتو تعريف كن تا دوستان تعبير كن يا اگه تعبير نشد دربارش نظر بدن.

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ خواب ديدم يه کليد پيدا کردم
کليد نزديک شدن به هدفه.
چراغ جادو
گروه چي خواب ديدي؟
vertical_align_top